Uwaga na podatek liniowy przy przekształceniu!

Konrad Dura        24 maja 2017        Komentarze (0)

Podejmując decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego (tj. spółkę jawną, partnerską czy komandytową) należy pamiętać również o wyborze formy opodatkowania przez jej wspólników. Niezłożenie zawiadomienia o wyborze stawki liniowej w odpowiednim terminie może doprowadzić do opodatkowania wspólników na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej 18% i 32%).

Zatem kiedy powinniśmy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze stawki liniowej?   

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki liniowej jest uzależnione od złożenia stosownego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku podatkowego, oświadczenie składa się przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową datą graniczną złożenia oświadczenia jest data uzyskania pierwszego przychodu przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia. Potwierdza to również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2012 r. (II FSK 1432/ 10).

W tym miejscu przypomnę, że do przekształcenia dochodzi w momencie rejestracji spółki w KRS, zatem pierwsze przychody spółka osobowa (a co za tym idzie jej wspólnicy) uzyska w dniu wpisu do KRS. Pamiętaj jednak, że sąd przesyła postanowienie o wpisie pocztą, wiec dotrze ono do Ciebie z opóźnieniem. Wprawdzie można na bieżąco sprawdzać, czy wpis nie pojawił się na portalu https://ems.ms.gov.pl i w dniu pojawienia się wpisu złożyć stosowne oświadczanie do urzędu skarbowego, jednak takie działania naraża podatnika na spór z urzędem skarbowym.

Dlatego, pamiętaj by złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego niezwłocznie po powzięciu uchwały o przekształceniu.

Powrót do pierwotnych założeń – czyli apteki już nie przekształcisz

Konrad Dura        18 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Ostatnio coraz częściej zgłaszają się do mnie właściciele aptek z pytaniem czy zdążą przekształcić się przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Nie jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, szczególnie, że po raz kolejny tracimy grunt pod nogami.

W środę 5 kwietnia 2017 r. na 39 posiedzeniu Sejmu miały zostać przedstawiony i poddany pod głosowanie projekt nowelizacji  stawy Prawo farmaceutyczne z poprawkami przyjętymi przez komisję nadzwyczajną ds. deregulacji. Do głosowanie nie doszło, zaś kluby poselskie zgłosiły dodatkowe poprawki. W konsekwencji marszałek sejmu skierował projekt do dalszych prac w komisji. W trybie ekspresowym rozpatrzono poprawki na posiedzeniu komisji i już 7 kwietnia na posiedzeniu Sejmu przyjęto ustawę. Przegłosowany projekt odrzuca praktycznie wszystkie poprawki  istotne z punktu widzenia przekształceń, o których pisałem TUTAJ.

Przekształcenie gwarantujące zachowanie koncesji będzie dostępne jedynie dla spółek, w których udziałowcami/wspólnikami są wyłącznie farmaceuci, pod warunkiem, że w wyniku przekształcenia powstanie spółka jawna lub partnerska. Nie będzie można również przekształcić apteki w spółkę komandytową ani w spółkę z o.o. – czyli jedne z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności.

Oczywiście przepisy nowelizacji, nie wykluczają w ogóle możliwości przekształceń, a jedynie wyłączają działanie sukcesji generalnej w odniesieniu do koncesji i zezwoleń na prowadzenie apteki. Wydawało by się, że przedsiębiorca nadal będzie mógł przekształcić się w spółkę z o.o. czy komandytową, z tym że będzie musiał wystąpić ponownie o zezwolenie. Mając jednak na uwadze ograniczenia co do otwierania nowych aptek (kryteria ilości mieszkańców na aptekę i odległości pomiędzy aptekami) może to doprowadzić do zamknięcia prowadzonego przedsiębiorstwa – w końcu bez zezwolenia nie da się prowadzić apteki.

Obecnie ustawa nowelizująca została przekazana do Senatu, gdzie 19 kwietnia będzie rozpatrywana na posiedzeniach Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W zależności od wyników prac w komisjach, projekt może trafić pod obrady Senatu na posiedzenie 39, które będzie miało miejsce 20-21 kwietnia 2017 r.

Dla tych z Was, którzy liczą każdy dzień w oczekiwaniu na postanowienie sądu o rejestracji przekształcenia to dobra wiadomość. Jednak dla pozostałych przyjęcie projektu, nawet z opóźnieniem, oznacza pogrzebanie szansy na restrukturyzację.

 

Korzystne zmiany w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego

Konrad Dura        06 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne spędza sen z powiek wielu moim klientom. Skutków jej uchwalenia obawiają się szczególnie Ci z nich, którzy są w trakcie realizacji procedury przekształcenia. Wymaga to ode mnie śledzenia na bieżąco zmian jakie zachodzą we wspomnianym projekcie. Dlatego też chciał bym opisać Ci drogi czytelniku, jakie decyzje zapadły na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji dnia 23 marca 2017 r.

Jak wspominałem TUTAJ, pierwotna wersja nowelizacji zakładała utratę zezwolenia na prowadzenia apteki w przypadku przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż spółka jawna lub partnerska, której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci. Na posiedzeniu komisji przegłosowano jednak poprawki, które rozszerzają zakres dopuszczalnych przekształceń. Przyjęte rozwiązanie zakłada, że będzie można przekształcić każdą spółkę prawa handlowego, jeżeli w wyniku przekształcenia powstanie spółka jawna, partnerska lub komandytowa. Co więcej wspólnikiem spółki przekształcanej nie będzie musiał być wyłącznie farmaceuta, a spółka przekształcona będzie mogła prowadzić inną działalność, np. drogerię. Nadale jednak nie będzie można przekształcać przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia powstanie spółka kapitałowa.

Kolejna poprawka rozszerza również krąg podmiotów, które będą mogły ubiegać się o zezwolenie. Obecnie projekt nowelizacji dopuszcza możliwość wydania zezwolenia :

  1. farmaceucie posiadającym prawo wykonywania zawodu, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
  2. osobie fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  3. osobowej spółce prawa handlowego.

Powyższe oznacza odejście od koncepcji „apteka dla aptekarza”, zakładającej że nowe apteki będą mogli otwierać, nabywać czy przekształcać wyłącznie farmaceuci.

Na wspomnianym posiedzeniu komisji zmieniono również treść przepisów przejściowych, dodając do art. 2 ustawy zmieniającej ust. 3 zgodnie z którym:

Do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W mojej ocenie, tak zredagowany przepis otwiera drogę do swobodnego przekształcania, łączenia oraz dzielenia podmiotów, które uzyskają zezwolenia do chwili wejścia w życie nowelizacji, ponieważ przepisy dotychczasowe nie wprowadzają takich ograniczeń. W praktyce może to oznaczać wyłączenie możliwości działań restrukturyzacyjnych w wyłącznie w stosunku do nowo otwartych aptek. Przepis ten na pewno będzie budził wiele kontrowersji a jego wykładnia będzie zarzewiem sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi.

 

Co dalej z przekształceniami aptek?

Konrad Dura        12 marca 2017        2 komentarze

Dzisiejszy wpis będzie krótki i skierowany do przedsiębiorców prowadzących apteki.

Tym z Was, którzy zdecydowali się na zmianę formy prawnej przypominam, że zostało coraz mniej czasu by skutecznie doprowadzić do końca rozpoczęte przekształcenia.

Po pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, które odbyło się na posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji wnioskowano o odrzucenie wspomnianego projektu ustawy, jednak podczas drugiego czytania, które miało miejsce na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 marca nie przegłosowano wniosku o odrzucenie projektu. W konsekwencji projekt nowelizacji ustawy trafił ponownie do komisji, tym razem w celu jego merytorycznego rozpatrzenia. Na tym etapie będzie można wnosić poprawki do ustawy, wiec nie wiemy jaki ostatecznie przybierze ona kształt.

Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie w dotychczasowym brzmieniu może skutecznie zablokować możliwość przekształceń aptek na lata.

Jak prawidłowo opisać wkłady wspólników?

Konrad Dura        05 lutego 2017        Komentarze (0)

Kilka dni temu otrzymałem wezwanie do uzupełnienia wniosku o rejestrację spółki komandytowej. Wniosek ten został złożony do sądu podczas ostatniego etapu przekształcenia. Referendarz sądowy wezwał mnie do zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie opisu wkładów wniesionych przez wspólników. Klientowi zależało na jak najszybszym zakończeniu sprawy, dlatego nie wdawałem się w spór z sądem i dostosowałem umowę spółki wedle jego zaleceń. W dotychczasowej praktyce kilkukrotnie zdarzyła mi się podobna sytuacja, co pokazuje jak ważną jest kwestia prawidłowego opisania przedmiotu wkładów.

Jest to szczególnie istotne przy wnoszeniu wkładów w postaci aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, kiedy to należy precyzyjnie określić poszczególne składniki  majątkowe oraz ich wartości. Dokładnie opisane powinny być nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa, wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe, licencje, prawa autorskie) czy pojazdy a także wszelki inne środki trwałe. Często bowiem fakt przeniesienia własności tych składników majątkowych wynikać będzie jedynie z umowy spółki. Ich odpowiednie opisanie pozwoli uniknąć problemów np. przy przerejestrowaniu samochodu czy też podczas dokonywania wpisu do ksiąg wieczystych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku przekształceń wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Mamy wówczas do czynienia z przejęciem majątku podmiotu przekształcanego przez spółkę. Dlatego też w umowie spółki należy wskazać, że w wyniku przekształcenia spółka objęła majątek jej poprzedniczki prawnej. Zdarza się bowiem, że sądy kwestionują zapisy, z których wynika, że w wyniku przekształcenia wspólnicy wnieśli do spółki określone wkłady.

Pamiętaj również, by nie zmieniać rodzaju wkładów – z tym błędem spotykałem się czasami podczas sprawdzania formularzy rejestracyjnych (np. KRS-WC). Jeżeli kapitał zakładowy spółki przekształcanej został pokryty w postaci wkładów pieniężnych to w wyniku przekształcenia nie zmieni on swojej formy. Nie należy zatem zaznaczać pola wskazującego, że wniesione zostały wkłady inepieniężne.