Uproszczone przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Konrad Dura        22 stycznia 2017        Komentarze (0)

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową może być przeprowadzone przy zastosowaniu dwóch rodzajów procedur. O przebiegu standardowej procedury przekształcenia wspominałem już TUTAJ, dlatego dziś chciał bym napisać kilka słów o jej alternatywie.

Możliwość zastosowania odmiennej procedury przekształcenia przewidziana została w art. 582 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że:

w przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art. 558 § 2 pkt 1 i 2.

Przepis ten wprowadza jednak pewien warunek, od którego uzależnia możliwość zastosowania procedury uproszczonej. Można ją zastosować wyłącznie w przypadku gdy wszyscy wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki przekształcanej. Z reguły tak jest w spółce jawnej, w której każdy ze wspólników jest uprawniony i zarazem zobowiązany do prowadzenia spraw spółki (chyba, że wspólnicy ustalili inne zasady w umowie spółki albo też sąd z ważnych powodów pozbawił wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki). Z kolei w spółce partnerskiej będzie to możliwe w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy prowadzić będą sprawy spółki oraz gdyby wszyscy wspólnicy tworzyli zarząd.

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, przystępując do procedury nie trzeba sporządzać:

 1. planu przekształcenia,
 2. wyceny majątku spółki przekształcanej oraz
 3. sprawozdania finansowego na dzień przekształcenia.

Ponadto udział biegłego rewidenta podczas przekształcenia nie jest wymagany. Nie ma również obowiązku dwukrotnego zawiadamiana wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Niezbędne natomiast będzie sporządzenie projektów umowy spółki komandytowej oraz uchwały o przekształceniu.

W zasadzie procedura ogranicza się do:

 1. przygotowania projektu uchwały o przekształceniu oraz projektu umowy spółki komandytowej,
 2. powzięcia przez wspólników jednomyślnej uchwały o przekształceniu umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza oraz wskazanie osób/podmiotów odpowiedzialnych za reprezentację spółki (komplementariuszy),
 3. zawarcie umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego,
 4. zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego i ogłoszenie w MSiG

Powyższe wyjątki pozwalają znacznie obniżyć koszty przekształcenia oraz skrócić do minimum czas potrzeby na przeprowadzenie procedury (nawet do 2-3 tygodni).

Spółka komandytowa – czy warto się przekształcać?

Konrad Dura        15 stycznia 2017        Komentarze (0)

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej wiąże się z szeregiem korzyści, których nie dają inne spółki osobowe. Spółka ta daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności do  części wspólników, tj. komandytariuszy, do wysokości sumy komandytowej. Z uwagi na brak wymogów co do minimalnej wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki, odpowiednie ukształtowanie sumy komandytowej pozwala na całkowite wyłączenie odpowiedzialności osobistej komandytariuszy. Ponadto wspólnikiem w spółce komandytowej może być również osoba prawna, co pozwala na wskazanie spółki z o.o. jako komplementariusza tj. wspólnika odpowiadającego całym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.

Nie mniej istotne są korzyści podatkowe. W przypadku spółki komandytowej nie występuje podwójne opodatkowanie zysków spółki, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Podatek dochodowy płacą wspólnicy spółki, przy czym osoby fizyczne maja możliwość wyboru opodatkowania stawką liniową w wysokości 19%. W przypadku gdy komplementariuszem jest nowo założona spółka z o.o. będzie ona mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 15%.

Czy zatem warto przekształcić spółkę osobową w spółkę komandytową? Zdecydowanie tak. Standardowa procedura jest podobna do tej, o której pisałem przy okazji omawiania przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego. Do jej realizacji niezbędne są następujące kroki:

 1. Pierwszy etap obejmuje sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, do których zaliczamy projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki komandytowej, wycenę majątki spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia.
 2. Kolejny etap polega na przekazaniu planu przekształcenia do badania przez biegłego rewidenta. Z badania biegły sporządza opinię, którą składa w sądzie rejestrowym.
 3. Następnie wspólnicy powinni podjąć uchwałę o przekształceniu, określić wspólników prowadzących sprawy spółki (komplementariuszy) oraz zawrzeć umowę spółki komandytowej.
 4. Ostatnim etapem przekształcenia jest zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego, w wyniku którego sąd dokonuje wpisu spółki komandytowej. Jednocześnie sąd powinien wykreślić z KRS spółkę osobową.

Realizacja procedury przekształcenia,  w zależności od sprawności działania księgowej, biegłego rewidenta oraz sądu rejestrowego, trwa około 4-5 miesięcy. W określonych przypadkach można jednak zastosować procedurę uproszczoną, która pozwala skrócić ten czas do 2-3 tygodni. O tym jednak napiszę w kolejnym poście.

Przekształcenia nie dla aptek

Konrad Dura        11 grudnia 2016        Komentarze (0)

Zasadą przyjętą w kodeksie spółek handlowych jest możliwość zastosowania sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków przez podmioty powstałe w wyniku przekształceń, podziałów oraz połączeń. Jak już wspominałem sukcesja uniwersalna obejmuje również przeniesienie zezwoleń, koncesji oraz ulg pod warunkiem, że przepisy szczególne lub decyzje administracyjnoprawne nie stanowią inaczej.

Takie ograniczenia wprowadza opublikowany 8 grudnia 2016 r. poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Znowelizowany art. 99 ustawy przewiduje, iż zezwolenia na prowadzenie apteka ogólnodostępnych nie będą przechodziły na podmioty powstałe w wyniku połączeń oraz podziałów. Również w przypadku przekształceń spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego sukcesja uniwersalna w zakresie zezwoleń nie będzie miała zastosowania.

Ograniczenie nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku gdy w wyniku przekształcenia powstanie spółka jawna lub partnerska, której wspólnikami będą wyłącznie farmaceuci, zaś przedmiotem jej działalności będzie wyłączenie prowadzenia aptek. Ponadto spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie musiała spełniać szereg dodatkowych warunków w tym m.in. dotyczących liczby prowadzonych aptek.

Analizując proponowane zmiany można zauważyć, że nie uwzględniają one przekształceń aptek prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wydawać by się mogło, że nadal będzie można zmienić formę prawną jednoosobowego przedsiębiorstwa i zabezpieczyć w ten sposób prowadzoną działalność. Niestety nowelizacja wprowadza również nowe przesłanki utraty zezwolenia. jedną z nich będzie przekształcenie podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż wskazany w art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne, tj. w spółkę jawną lub partnerską, której wspólnikami są farmaceuci.

Powyższe zmiany mogą w poważnym stopniu wpłynąć na możliwość sprzedaży aptek oraz ograniczą krąg podmiotów mogących je prowadzić. Projekt przewiduje jednak, iż organ zezwalający (tj. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny) przeniesie zezwolenie na rzecz podmiotu, który nabył aptekę, o ile ten spełnia  m.in. poniższe warunki:

 1. przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego;
 2. nabywcą jest przedsiębiorca będący farmaceutą lub spółka jawna lub partnerska prowadzona przez farmaceutów,
 3. adres apteki nie ulegnie zmianie.

Ograniczenia sukcesji uniwersalnej

Konrad Dura        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

W poprzednich postach wspomniałem, iż w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje zastosowanie sukcesja uniwersalna praw i obowiązków. W praktyce oznacza to, że na podmiot powstały w wyniku przekształcenia przechodzą wszelkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno praw i obowiązków o charakterze prywatnoprawnym np. wynikających z umów umów kredytowych, leasingowych czy umów z kontrahentami, jak i wynikających z uregulowań prawa publicznego.

Od powyższej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane przedsiębiorcy przechodzą na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia pod warunkiem, że decyzja o ich udzieleniu nie stanowi inaczej. Ograniczenie to może wynikać też wprost z ustawy.

Przed przekształceniem należy również przeanalizować umowy, których stroną jest przedsiębiorca. Mogą one zawierać klauzule umożliwiające wcześniejsze wypowiedzenia lub rozwiązanie umowy w przypadku zmiany formy prawnej. Klauzule te mogą również wymagać uprzedniego poinformowania o przekształceniu, czy nawet wprowadzać wymóg uzyskania zgody na przekształcenie. Zapisy takie mogą pojawiać się w szczególności w umowach z bankami, firmami leasingowymi czy też z dostawcami hurtowymi.

Sukcesja uniwersalna została wprowadzona również w przypadku procedur połączenia i podziału spółek prawa handlowego. Jednak i tu mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami. W przypadku decyzji administracyjnych wydanych przed wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych (tj. przed 1 stycznia 2001 r.), zasadą jest brak sukcesji, chyba że dotychczasowe przepisy pozwalały na przejście opraw i obowiązków na spółkę przejmującą lub powstałą w wyniku podziału.

Czy trzeba płacić podatki przy przekształceniu spółki cywilnej?

Konrad Dura        27 listopada 2016        Komentarze (0)

Opisując ostatnio przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skupiłem się wyłącznie na kwestiach proceduralnych. Dziś chciał bym podzielić się z Tobą czytelniku aspektami podatkowymi tego procesu.

Zacznę od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).  Zawarcie umowy spółki jawnej co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem PCC według stawki 0.5%. Jeżeli jednak w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie dochodzi do zwiększenia majątku spółki nie ma obowiązku zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 93a Ordynacji podatkowej podmiot powstały w wyniku przekształcenia wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Oznacza to, że spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia będzie kontynuacją podatkową spółki cywilnej. Powinna zatem kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na zasadach przyjętych przez spółkę cywilną. Spółka przekształcona będzie również stroną postępowań podatkowych rozpoczętych przed przekształceniem.

W wyniku przekształcenia nie dochodzi od likwidacji spółki cywilnej a jej majątek przechodzi na spółkę jawną. W konsekwencji po stronie wspólników spółki niepowstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż czynność polegająca na przekształceniu spółki cywilnej nie będzie  rodzić obowiązku zapłaty podatku VAT. Przekształcenie nie stanowi bowiem transakcji podlegającej opodatkowaniu. Nie dochodzi tu bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, ani do świadczenia usług, co oznacza że przekształcenie nie mieści  się w przedmiotowym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.