Korzystne zmiany w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego

Konrad Dura        06 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne spędza sen z powiek wielu moim klientom. Skutków jej uchwalenia obawiają się szczególnie Ci z nich, którzy są w trakcie realizacji procedury przekształcenia. Wymaga to ode mnie śledzenia na bieżąco zmian jakie zachodzą we wspomnianym projekcie. Dlatego też chciał bym opisać Ci drogi czytelniku, jakie decyzje zapadły na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji dnia 23 marca 2017 r.

Jak wspominałem TUTAJ, pierwotna wersja nowelizacji zakładała utratę zezwolenia na prowadzenia apteki w przypadku przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż spółka jawna lub partnerska, której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci. Na posiedzeniu komisji przegłosowano jednak poprawki, które rozszerzają zakres dopuszczalnych przekształceń. Przyjęte rozwiązanie zakłada, że będzie można przekształcić każdą spółkę prawa handlowego, jeżeli w wyniku przekształcenia powstanie spółka jawna, partnerska lub komandytowa. Co więcej wspólnikiem spółki przekształcanej nie będzie musiał być wyłącznie farmaceuta, a spółka przekształcona będzie mogła prowadzić inną działalność, np. drogerię. Nadale jednak nie będzie można przekształcać przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia powstanie spółka kapitałowa.

Kolejna poprawka rozszerza również krąg podmiotów, które będą mogły ubiegać się o zezwolenie. Obecnie projekt nowelizacji dopuszcza możliwość wydania zezwolenia :

 1. farmaceucie posiadającym prawo wykonywania zawodu, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
 2. osobie fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 3. osobowej spółce prawa handlowego.

Powyższe oznacza odejście od koncepcji „apteka dla aptekarza”, zakładającej że nowe apteki będą mogli otwierać, nabywać czy przekształcać wyłącznie farmaceuci.

Na wspomnianym posiedzeniu komisji zmieniono również treść przepisów przejściowych, dodając do art. 2 ustawy zmieniającej ust. 3 zgodnie z którym:

Do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W mojej ocenie, tak zredagowany przepis otwiera drogę do swobodnego przekształcania, łączenia oraz dzielenia podmiotów, które uzyskają zezwolenia do chwili wejścia w życie nowelizacji, ponieważ przepisy dotychczasowe nie wprowadzają takich ograniczeń. W praktyce może to oznaczać wyłączenie możliwości działań restrukturyzacyjnych w wyłącznie w stosunku do nowo otwartych aptek. Przepis ten na pewno będzie budził wiele kontrowersji a jego wykładnia będzie zarzewiem sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi.

 

Co dalej z przekształceniami aptek?

Konrad Dura        12 marca 2017        2 komentarze

Dzisiejszy wpis będzie krótki i skierowany do przedsiębiorców prowadzących apteki.

Tym z Was, którzy zdecydowali się na zmianę formy prawnej przypominam, że zostało coraz mniej czasu by skutecznie doprowadzić do końca rozpoczęte przekształcenia.

Po pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, które odbyło się na posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji wnioskowano o odrzucenie wspomnianego projektu ustawy, jednak podczas drugiego czytania, które miało miejsce na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 marca nie przegłosowano wniosku o odrzucenie projektu. W konsekwencji projekt nowelizacji ustawy trafił ponownie do komisji, tym razem w celu jego merytorycznego rozpatrzenia. Na tym etapie będzie można wnosić poprawki do ustawy, wiec nie wiemy jaki ostatecznie przybierze ona kształt.

Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie w dotychczasowym brzmieniu może skutecznie zablokować możliwość przekształceń aptek na lata.

Jak prawidłowo opisać wkłady wspólników?

Konrad Dura        05 lutego 2017        Komentarze (0)

Kilka dni temu otrzymałem wezwanie do uzupełnienia wniosku o rejestrację spółki komandytowej. Wniosek ten został złożony do sądu podczas ostatniego etapu przekształcenia. Referendarz sądowy wezwał mnie do zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie opisu wkładów wniesionych przez wspólników. Klientowi zależało na jak najszybszym zakończeniu sprawy, dlatego nie wdawałem się w spór z sądem i dostosowałem umowę spółki wedle jego zaleceń. W dotychczasowej praktyce kilkukrotnie zdarzyła mi się podobna sytuacja, co pokazuje jak ważną jest kwestia prawidłowego opisania przedmiotu wkładów.

Jest to szczególnie istotne przy wnoszeniu wkładów w postaci aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, kiedy to należy precyzyjnie określić poszczególne składniki  majątkowe oraz ich wartości. Dokładnie opisane powinny być nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa, wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe, licencje, prawa autorskie) czy pojazdy a także wszelki inne środki trwałe. Często bowiem fakt przeniesienia własności tych składników majątkowych wynikać będzie jedynie z umowy spółki. Ich odpowiednie opisanie pozwoli uniknąć problemów np. przy przerejestrowaniu samochodu czy też podczas dokonywania wpisu do ksiąg wieczystych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku przekształceń wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Mamy wówczas do czynienia z przejęciem majątku podmiotu przekształcanego przez spółkę. Dlatego też w umowie spółki należy wskazać, że w wyniku przekształcenia spółka objęła majątek jej poprzedniczki prawnej. Zdarza się bowiem, że sądy kwestionują zapisy, z których wynika, że w wyniku przekształcenia wspólnicy wnieśli do spółki określone wkłady.

Pamiętaj również, by nie zmieniać rodzaju wkładów – z tym błędem spotykałem się czasami podczas sprawdzania formularzy rejestracyjnych (np. KRS-WC). Jeżeli kapitał zakładowy spółki przekształcanej został pokryty w postaci wkładów pieniężnych to w wyniku przekształcenia nie zmieni on swojej formy. Nie należy zatem zaznaczać pola wskazującego, że wniesione zostały wkłady inepieniężne.

Uproszczone przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Konrad Dura        22 stycznia 2017        Komentarze (0)

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową może być przeprowadzone przy zastosowaniu dwóch rodzajów procedur. O przebiegu standardowej procedury przekształcenia wspominałem już TUTAJ, dlatego dziś chciał bym napisać kilka słów o jej alternatywie.

Możliwość zastosowania odmiennej procedury przekształcenia przewidziana została w art. 582 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że:

w przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art. 558 § 2 pkt 1 i 2.

Przepis ten wprowadza jednak pewien warunek, od którego uzależnia możliwość zastosowania procedury uproszczonej. Można ją zastosować wyłącznie w przypadku gdy wszyscy wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki przekształcanej. Z reguły tak jest w spółce jawnej, w której każdy ze wspólników jest uprawniony i zarazem zobowiązany do prowadzenia spraw spółki (chyba, że wspólnicy ustalili inne zasady w umowie spółki albo też sąd z ważnych powodów pozbawił wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki). Z kolei w spółce partnerskiej będzie to możliwe w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy prowadzić będą sprawy spółki oraz gdyby wszyscy wspólnicy tworzyli zarząd.

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, przystępując do procedury nie trzeba sporządzać:

 1. planu przekształcenia,
 2. wyceny majątku spółki przekształcanej oraz
 3. sprawozdania finansowego na dzień przekształcenia.

Ponadto udział biegłego rewidenta podczas przekształcenia nie jest wymagany. Nie ma również obowiązku dwukrotnego zawiadamiana wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Niezbędne natomiast będzie sporządzenie projektów umowy spółki komandytowej oraz uchwały o przekształceniu.

W zasadzie procedura ogranicza się do:

 1. przygotowania projektu uchwały o przekształceniu oraz projektu umowy spółki komandytowej,
 2. powzięcia przez wspólników jednomyślnej uchwały o przekształceniu umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza oraz wskazanie osób/podmiotów odpowiedzialnych za reprezentację spółki (komplementariuszy),
 3. zawarcie umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego,
 4. zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego i ogłoszenie w MSiG

Powyższe wyjątki pozwalają znacznie obniżyć koszty przekształcenia oraz skrócić do minimum czas potrzeby na przeprowadzenie procedury (nawet do 2-3 tygodni).

Spółka komandytowa – czy warto się przekształcać?

Konrad Dura        15 stycznia 2017        Komentarze (0)

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej wiąże się z szeregiem korzyści, których nie dają inne spółki osobowe. Spółka ta daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności do  części wspólników, tj. komandytariuszy, do wysokości sumy komandytowej. Z uwagi na brak wymogów co do minimalnej wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki, odpowiednie ukształtowanie sumy komandytowej pozwala na całkowite wyłączenie odpowiedzialności osobistej komandytariuszy. Ponadto wspólnikiem w spółce komandytowej może być również osoba prawna, co pozwala na wskazanie spółki z o.o. jako komplementariusza tj. wspólnika odpowiadającego całym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.

Nie mniej istotne są korzyści podatkowe. W przypadku spółki komandytowej nie występuje podwójne opodatkowanie zysków spółki, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Podatek dochodowy płacą wspólnicy spółki, przy czym osoby fizyczne maja możliwość wyboru opodatkowania stawką liniową w wysokości 19%. W przypadku gdy komplementariuszem jest nowo założona spółka z o.o. będzie ona mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 15%.

Czy zatem warto przekształcić spółkę osobową w spółkę komandytową? Zdecydowanie tak. Standardowa procedura jest podobna do tej, o której pisałem przy okazji omawiania przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego. Do jej realizacji niezbędne są następujące kroki:

 1. Pierwszy etap obejmuje sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, do których zaliczamy projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki komandytowej, wycenę majątki spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia.
 2. Kolejny etap polega na przekazaniu planu przekształcenia do badania przez biegłego rewidenta. Z badania biegły sporządza opinię, którą składa w sądzie rejestrowym.
 3. Następnie wspólnicy powinni podjąć uchwałę o przekształceniu, określić wspólników prowadzących sprawy spółki (komplementariuszy) oraz zawrzeć umowę spółki komandytowej.
 4. Ostatnim etapem przekształcenia jest zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego, w wyniku którego sąd dokonuje wpisu spółki komandytowej. Jednocześnie sąd powinien wykreślić z KRS spółkę osobową.

Realizacja procedury przekształcenia,  w zależności od sprawności działania księgowej, biegłego rewidenta oraz sądu rejestrowego, trwa około 4-5 miesięcy. W określonych przypadkach można jednak zastosować procedurę uproszczoną, która pozwala skrócić ten czas do 2-3 tygodni. O tym jednak napiszę w kolejnym poście.