Przekształcenia nie dla aptek

Konrad Dura        11 grudnia 2016        Komentarze (0)

Zasadą przyjętą w kodeksie spółek handlowych jest możliwość zastosowania sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków przez podmioty powstałe w wyniku przekształceń, podziałów oraz połączeń. Jak już wspominałem sukcesja uniwersalna obejmuje również przeniesienie zezwoleń, koncesji oraz ulg pod warunkiem, że przepisy szczególne lub decyzje administracyjnoprawne nie stanowią inaczej.

Takie ograniczenia wprowadza opublikowany 8 grudnia 2016 r. poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Znowelizowany art. 99 ustawy przewiduje, iż zezwolenia na prowadzenie apteka ogólnodostępnych nie będą przechodziły na podmioty powstałe w wyniku połączeń oraz podziałów. Również w przypadku przekształceń spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego sukcesja uniwersalna w zakresie zezwoleń nie będzie miała zastosowania.

Ograniczenie nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku gdy w wyniku przekształcenia powstanie spółka jawna lub partnerska, której wspólnikami będą wyłącznie farmaceuci, zaś przedmiotem jej działalności będzie wyłączenie prowadzenia aptek. Ponadto spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie musiała spełniać szereg dodatkowych warunków w tym m.in. dotyczących liczby prowadzonych aptek.

Analizując proponowane zmiany można zauważyć, że nie uwzględniają one przekształceń aptek prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wydawać by się mogło, że nadal będzie można zmienić formę prawną jednoosobowego przedsiębiorstwa i zabezpieczyć w ten sposób prowadzoną działalność. Niestety nowelizacja wprowadza również nowe przesłanki utraty zezwolenia. jedną z nich będzie przekształcenie podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż wskazany w art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne, tj. w spółkę jawną lub partnerską, której wspólnikami są farmaceuci.

Powyższe zmiany mogą w poważnym stopniu wpłynąć na możliwość sprzedaży aptek oraz ograniczą krąg podmiotów mogących je prowadzić. Projekt przewiduje jednak, iż organ zezwalający (tj. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny) przeniesie zezwolenie na rzecz podmiotu, który nabył aptekę, o ile ten spełnia  m.in. poniższe warunki:

  1. przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego;
  2. nabywcą jest przedsiębiorca będący farmaceutą lub spółka jawna lub partnerska prowadzona przez farmaceutów,
  3. adres apteki nie ulegnie zmianie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: