Przekształcenie w spółkę osobową a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Konrad Dura        16 października 2017        Komentarze (0)

W 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych powstaje również w przypadku zawarcia przez wspólników umowy spółki osobowej (niebędącej osobą prawną) jeżeli:

  • istnieją powiazania pomiędzy wspólnikami oraz
  • łączna wartość wkładów wniesiona przez wspólników przekracza równowartość 50.000 euro.

Wspomniane powyżej powiązania zachodzą pomiędzy podmiotami, w przypadku gdy:

  • jeden podmiot bierze udział w zarządzaniu drugim podmiotem (krajowym lub zagranicznym) lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale drugiego podmiotu nie mniejszy niż 25%. Przy czym powiązanie wystąpi zarówno w przypadku gdy pierwszy z podmiotów bierze udział w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział kapitale tego drugiego podmiotu pośrednio lub bezpośrednio,
  • ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów,
  • zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym (np. małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) pomiędzy podmiotami krajowymi lub powiązania takie zachodzą pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach,
  • pomiędzy podmiotami występuje powiązanie wynikające ze stosunku pracy lub powiązanie majątkowe lub pomiędzy podmiotem i osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Zatem, jeżeli w chwili zawarcia umowy spółki osobowej istnieje przynajmniej jedno z powiązań, a łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Należy jednak pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacja m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o podatku PIT)  uzależniła powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (cen transferowych) od wysokości przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych za rok ubiegły. W art. 25 a ustawy o podatku PIT wysokość przychodów lub kosztów została obligująca podatnika do sporządzenia dokumentacji została określona na poziomie 2.000.000 euro.

Pojawia się zatem pytanie, czy dla powstania obowiązku dokumentacyjnego wystarczy przekroczenie wartości wkładów, czy też konieczne jest jeszcze spełnienie osiągnięcie w roku poprzednim odpowiedniego poziomu przychodów lub kosztów (tj. 2.000.000 euro).

Ponadto z przepisów  nie wynika z nich czy w przypadku umowy spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.), do ww. wyliczenia można wziąć pod uwagę przychody lub koszty wykazane w księgach rachunkowych spółki przekształcanej.

Wprawdzie w lipcu 2017 r. pojawiła się pierwsza indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego[1] odnosząca się do obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej, powstałej w wyniku przekształcenia, jednak nie rozwiała ona wszystkich wątpliwości. W interpretacji tej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnik nie musi sporządzać dokumentacji podatkowej, jednak nie wynika z niej wprost, czy czy należy brać pod uwagę wyłącznie wartość wkładów czy również wysokość przychodów lub kosztów z roku poprzedzającego rok podatkowy.

Tym samym pozostaje nam poczekać na kolejne rozstrzygnięcia organów podatkowych.

_________

[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 18.07.2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.50.2017.2.SG

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: